Кангнам төвийн танилцуулга

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

Эмчилгээний багийн танилцуулга

홈 아이콘 > Кангнам төвийн танилцуулга > Эмчилгээний багийн танилцуулга
Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн Кангнам төвийн үзлэгийн тасаг тус бүрт харъяалагдах эмчилгээний багийг танилцуулж байна.
  • Доорх үзлэгийн тасгуудаас сонголт хийх тохиолдолд харъалагдах эмчилгээний баг гарч ирнэ.
  • Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн : 2013 он
검색영역 검색이미지 Search