Кангнам төвийн танилцуулга

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

Олон улсын үзлэгийн баг

홈 아이콘 > Кангнам төвийн танилцуулга > Олон улсын үзлэгийн баг

Бусдаас ялгарсан эмчилгээний дэд бүтцээр шинэлэг үнэ цэнийг бий болгож буй олон улсын үзлэгийн баг.

-

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн Кангнам төвийн олон улсын үзлэгийн баг нь арвин туршлага болон шилдэг мэдлэг чадвартай
16 профессор доктор, 3 зөвлөх профессор, 5 туслах ажилтан нараас бүрддэг.

Кангнам төвийн олон улсын үзлэгийн баг нь гадаадуудад тусгайлан зориулсан эрүүл мэндийн шинжилгээний үйлчилгээг зохион байгуулж үзлэгийн үйлчилгээний чанар, түвшинг өндөрсгөж БНСУ-ын глобал эрүүл мэндийн зах зээлийг тэргүүлэн алхаж байна.
Шилдэг эмч ажилтан нартай дэвшилтэт технологи бүхий тоног төхөөрөмжтэй, тохилог байгууламж, түүнчлэн хэл болон анагаах ухааны мэдлэг, үйлчилгээний соёл зэрэг бүгдийг нь эзэмшсэн гадаад туслах ажилтан нар нь гадаадын үйлчлүүлэгч нарын сэтгэл ханамжийн баталгааг өндөрсгөж байна.

Ялангуяа хавдарын оношлогооны тодорхойлогдох хувь нь өндөр ба эрүүл мэндийн ямарваа нэгэн асуудал илэрсэн тохиолдолд хамтын ажиллагаатай эмнэлэгүүд болон төв эмнэлэгтэйгээ шууд холбон дараа дараагийн хяналтын систем нь гадаадын иргэд үйлчлүүлэгч нарын сэтгэл ханамжийн баталгааг өндөрсгөж, сувилагч гаралтай англи хэлтэй мэргэшсэн туслах ажилтан, Ү Ми Да Мүхидинува орос хэлний мэргэшсэн туслах ажилтан, Хятад хэлний мэргэшсэн Ли Хэе Рим туслах ажилтан нар нь хэлний бэрхшээл, соёлын ялгаанаас шалтгаалсан бий болж болзошгүй ханыг багасгаж гадаад үйлчлүүлэгч нарт өөрийнх нь эх орны эрүүл мэндийн байгууллага шиг тухтай орчинд эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгийн Кангнам төвийн олон улсын үзлэгийн баг нь арвин туршлагатай , анагаах ухааны мэдлэг чадвар нь онцгой 16 профессор эмч болон 3 зөвлөх профессор, 5 туслах ажилтан(coordinator) нараас бүрддэг. Кангнам төвийн олон улсын үзлэгийн баг нь зөвхө гадаад иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн шинжилгээ хийх үйлчилгээг нээж үзлэгийн үйлчилгээний төвшингөө өндөрсгөн БНСУ-ын глобал эрүүл мэнд чийрэгжүүлэлтийн зах зээлийг тэргүүлж байна.

Шилдэг анагаах ухааны баг болон дэвшилтэт технологи бүхий анагаах ухааны тоног төхөөрөмж, тав тухтай орчин, мөн гадаад хэл, анагаах ухааны мэдлэг, үйлчилгээний соёлыг бүгдийг нь эзэмшсэн гадаад иргэдэд зориулсан мэргэжлийн туслах ажилтан нар гадаад үйлчлүүлэгч нарын сэтгэл ханамжийн баталгааг улам нэмэгдүүлж байна.

Ялангуяа хавдарын илрүүлэлт сайтай бөгөөд эрүүл мэндийн шинжилгээний үед илрүүлэх тохиолдолд хамтран ажилдаг эмнэлэг болон өөрийн төв эмнэлэг рүү шууд холбон өгдөг дараа дараагийн шинжилгээ үзлэгийн систем нь гадаадын үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд сувилагч мэргэжил, англи хэлтэй туслах ажилтан, Үмида Мүхидинува орос хэлтэй мэргэжлийн туслах ажилтан, Ли Хэ Рим хятад хэлтэй мэргэжлийн туслах ажилтан нь хэл соёлын бэрхшээлээс шалтгаалан ирж чадахгүй байсан саадыг багасгаж гадаадын өвчтөнүүдэд эх орныхоо эрүүл мэндийн байгууллагын орчинд эмчилгээ шинжилгээний үйлчилгээ авч байгаа сэтгэгдэлийг төрүүлдэг.