Кангнам төвийн танилцуулга

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

SNUH Gangnam Center

эрүүл ахуйн чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төв

홈 아이콘 > Кангнам төвийн танилцуулга > эрүүл ахуйн чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төв

Эрүүл ахуйн чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төвийн танилцуулга

Эрүүл ахуйн чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төв нь Сөүлийн их сургуулийн Кангнам төвийг байгуулсан зорилго болох сургалт, судалгаа, үзлэг дундаас судалгааны ажлыг хөгжүүлэхийн тулд Кангнам төвийг байгуулахтай зэрэгцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

- Эрүүл ахуйн чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төв нь судалгаа мөн соёлын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, судалгааны зардлыг захиран зарцуулах болон судалгааны ажилтан нарт захиргааны үйл ажиллагааны тав тух, бас шаардлагатай мэдээллийг өгснөөр судалгаатай холбогдсон захиргааны ерөнхий ажиллагааг хариуцаж байна.

- Системчлэгдсэн судалгааны үйл ажиллагааг дэмжснээр практик судалгаагаар урьдчилан сэргийлэх анагаах ухааны судалгааны түвшинг өндөрсгөж, цаашлаад анагаах ухааны хөгжил, иргэдийн даатгалын үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төвийн үйл ажиллагаа

Эрүүл ахуйн чийрэгжүүлэлтийн судалгааны төв нь Сөүлийн их сургуулийн Кангнам төвийг байгуулсан зорилго болох сургалт, судалгаа, үзлэг дундаас судалгааны ажлыг хөгжүүлэхийн тулд Кангнам төвийг байгуулахтай зэрэгцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн