Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник

Brochure Download


Reservation(Tel.)
  • +82-2-2112-5500 (kor.)
  • +82-2-2112-5503 (Int'l)

Эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн системийн зааварчилгаа

홈 아이콘 > Эрүүл мэндийн шинжилгээ•клиник > Эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн системийн зааварчилгаа

Эрүүл мэнд гэдэг бол амьдарлын чанарыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан шаардалгатай нөхцөл төдийгүй хувь хүний өрсөлдөх чадвар бол өгдөг.

Эрүүл мэнд гэдэг бол амьдарлын чанарыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан шаардалгатай нөхцөл төдийгүй хувь хүний өрсөлдөх чадвар бол өгдөг. Эрүүл ахуй чийрэгжүүлэлтийн системийн Кангнам дахь төв нь өвчтөн тус бүрийн эрүүл мэндийн эрсдлийн хүчин зүйлсийн онцлогт таарсан тохируулсан маягийн эрүүл мэндийн шинжилгээг хийх бөгөөд хариуцагч эмч болон Health Planner-ээр дамжуулан нэгдсэн дүгнэлт болон системтэй хяналтаар дамжуулан өвчтөний “Насан туршийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ”-г хариуцаж ажиллах болно.

intro

Өнөө үед эрүүл амьдарч өвчнөөс сэргийлэх нь улс эх орныхоо эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар нь болсон үе юм. Хүн тус бүрийн хувьд “Эрүүл мэндийн арга техник” гэдэг нь “Хөрөнгө оруулалтын арга техник”-тэй адил үг болох бөгөөд одоо бол эрүүл мэндийн арга техникийн үе юм.

Эрүүл мэндийн арга техникийг сайн эзэмшхийн тулд юун түрүүнд шаардлагатай зүйл бол “Үнэн зөв эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ”юм. Яагаад гэвэд өвчний шалтгааныг зөв олж байж хурдан эмчлэг боломжтой байдаг. Тиймээс эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг “хөрөнгө оруулалт” гэж хэл ч болох юм.

Clinical Preventive Services Эмнэл зүйн урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн оношлогоо


임상예방의료

Health Surveilance System Тууштай насан туршийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

체계적인 연계 프로그램 

Systemic Referral System Системтэйчилсэн харилцаа холбоо хөтөлбөр

Системтэйчилсэн
харилцаа холбоо
хөтөлбөр
  • Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн төв байр болон эрүүл мэндийн хамтын ажиллагаа явуулдаг эмнэлэгтэй хурдан шуурхай харилцаа холбоо
  • Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилшээний дараа асуудалтай гарах тохиолдолд төв байранд хурдан шуурхай эмчилгээ үйлчилгээ хийлгэхээр холбох
  • Мэргэжлийн Health planner-аас зөвлөгөө авсаны дараа өөртөө тохирсон хөтөрбөр зохиох тохируулсан дахин шинжилгээ нарийн
  • Эрүүл мэндийн оношилгооны дараа эрсдэлийн хүчин зүйлтэй холбоотой системтэй хяналтад зориулсан өвчлөлтөөс сэргийлэх клиник
  • Эрүүл мэндийн оношилгоогоор эрүүл мэнд асуудал илрэх тохиолдолд хянан ажиглах, хяналт тавих аргыг зөвлөх тогтолцоо